ANALÝZA POTENCIÁLU (AP) - Hĺbkové posúdenie potenciálu

Kedy využiť projekt Analýzy potenciálu?

  • výberové konania (finálny proces pri výberoch z externých zdrojov, externo-interné výberové procesy)
  • interné promotion s cieľom zadefinovať silné stránky a tiež zatiaľ nevyužitý potenciál
  • nastavovanie individuálnych rozvojových plánov
  • ako priestor na vytvorenie individuálneho plánu rozvoja pred začiatkom koučingu
  • pri potrebe zvýšiť motiváciu či vnútorné uvedomenie zamestnanca
  • pri potrebe spoločnosti komunikovať a jasne definovať očakávania od zastávanej pozície

Ako Analýza potenciálu prebieha?

Samotná AP prebieha ako hĺbkové stretnutie v trvaní približne 3 - 4 hodiny, kde konzultant s účastníkom prechádza štrukturovane cez vopred zadefinované témy/dimenzie.

Výstupom je podrobná správa vypovedajúca o silných stránkach a rozvojových oblastiach s odporúčaniami pre ďalšiu implementačnú prácu. Následne účastník absolvuje stretnutie zamerané na osobnú spätnú väzbu, v trvaní približne 60 minút.

AP využíva ako podklad psychometrické testovanie. Tu sa väčšinou pracuje s diagnostickou metodikou Hogan (HPI, prípadne podľa želania klienta aj HDS či MVPI), ktorá je súčasťou projektu Analýzy potenciálu a je tiež účastníkovi podrobne interpretovaná v rámci spätnej väzby.